แบบวัดและบันทึกผลฯการงานอาชีพ ป.4

45.00 บาท

แบบวัดและบันทึกผลฯการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ใช้คู่กับหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 เนันการคิด การประยุกต์ช้ในชีวิตจริง เป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นหลักฐานให้ครูประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT