แบบวัดฯ การงานอาชีพ ม.3

45.00 บาท

แบบวัดฯ การงานอาชีพ ม.3

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบวัดฯ การงานฯ ระดับชั้น ม.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนการงานฯ เพื่อวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ใช้เป็นหลักฐานในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกผลการเรียนรู้ตามการประเมินของ สมศ.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT