แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

88.00 บาท

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) สอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ เข้มข้นด้วยหัวข้อคำถามที่มุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เนื้อหาสอดคล้องตามหัวข้อแบบเรียน เรียงลำดับตามความยากง่ายของคำถาม เพิ่มข้อสอบประจำภาคเรียนในท้ายเล่ม เสริมกรอบแนวข้อสอบ O-NET และ PISA เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำก่อนสอบจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT