แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม2

48.00 บาท

 แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.3 เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อใช้พัฒนาทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นลงมือปฏิบัติ พัฒนาการคิดขั้นสูงและนำไปใช้ได้จริง เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมด้วยข้อสอบและแบบบันทึกแสดงผลการเรียน เพิ่มกิจกรรม STEM ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT