หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ป.2 พว.

59.00 บาท

หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเกร็ดความรู้สั้น ๆ ง่าย ๆ ให้อ่านก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแบบฝึกหัดข้อนั้น ๆ ให้เห็นชัดเจน
4. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกฝนการอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
5. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำทีละหลักเกณฑ์ทำให้
นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีกิจกรรมให้สรุปความเข้าใจเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้
8.มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วยการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT