หนังสือเรียน New Frontiers Student Book1 พว.

145.00 บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อหนังสือ : New Frontiers Student’s Book 1
ผู้รวบรวม / ผู้แต่ง : Thomas Hong, Gareth Powell
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : 21×29.7 ซม.
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา / ชุด : 145 บาท
รหัสสินค้า : 978-1-64015-457-5

รายละเอียดสินค้า

จุดเด่น / เนื้อหา : สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์มีความต่อเนื่อง มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละชั้นเรียน มีจุดเด่นที่กิจกรรมฝึกทักษะในหัวข้อ 21st Century Skills กิจกรรมนี้นอกเหนือจากการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ออกแบบ โดยคำนึงถึงการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) นั่นคือ Communication, Collaboration, Critical Thinking และ Creativity ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

EDIT