หนังสือเรียน แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เล่ม1

40.00 บาท

หนังสือเรียน แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เล่ม1 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดราย รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) ฝึกทบทวนความรู้ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย โดยเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา ช่วยฝึกทักษะการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับแนวข้อสอบของ PISA พร้อมเสริมกิจกรรมช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT