หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.2

52.00 บาท

หนังสือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.2

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ื ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความหมาย ความสำคัญ หลักการผลิตสินค้าและบริการ วิเคราะห์ถึงปัญหาการผลิตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รู้จักประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของตนในฐานะผู้บริโภคได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT