หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

59.00 บาท

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.2ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ บทบาท หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัมนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการปกครอง และหลักการเลือกข้อมูลข่าวสาร เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT