หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6

85.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฏหมายแรงงาน ม.4-6

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายแรงงาน ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ค่าจ้าง ค่าชดเชย และสวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจตคติที่ดีต่อการทำงานและกฏหมายแรงงาน มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานมีทักษะสำคัญและจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT