หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6

78.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.4-6

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น เนื้อหากล่าวถึงการกำเนิดสมาคมอาสาพัฒนาการของเอเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT