หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.6 เล่ม 1

72.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.6 เล่ม 1

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.6 ล.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT