หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

109.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เน้นเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง พร้อมคำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning จากกิจกรรมต่าง ๆ เสริมกรอบแนวข้อสอบสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองก่อนสอบจริงจนเกิดความชำนาญ และรองรับการเรียนรู้ผ่านสื่อ Digital (QR Code) สร้างความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการ Singapore Maths ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้!

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT