หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ป.6

52.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา ป.6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 นำเสนอเนื้อหาโดยใช้แผนภาพ ตารางเพื่อให้ดูง่ายน่าสนใจ เชื่อมโยงการทำกิจกรรมกับแบบปฏิบัติกิจกรรมฯ บูรณาการชีวิตให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พร้อมสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเพื่อให้เห็นภาพรวม ผู้เรียนสามารถอธิบายจัดทำแผ่นพับเรื่อง อาเซียน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ศึกษาต่อไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT