หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.6

45.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ป.6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT