หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

62.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ศรีไสย์, อาจารย์ประนอม วิบูลย์พันธุ์, อาจารย์อินทร์วุธ เกษตระชนม์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 152 หน้า

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีวรรณคดีและบทอาขยานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. ทุกหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
2.1 สรุปสาระสำคัญของวรรณคดีเรื่องนั้นในใบนำหน่วย
2.2 บทนำเรื่องเพื่ออธิบายที่มาของวรรณคดี
2.3 เรื่องย่อของวรรณคดีทำให้เข้าใจวรรณคดีที่จะอ่านได้ง่ายขึ้น
2.4 บทวรรณคดีซึ่งตรวจสอบจากต้นฉบับเนื้อเรื่องที่ถูกต้อง
2.5 บทวิเคราะห์วรรณคดีอย่างละเอียดช่วยเสริมความเข้าใจ กระตุ้นความคิด และสร้างวิสัยทัศน์ในการอ่าน
2.6 ความรู้จากวรรณคดีเป็นแนวทางในการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการอ่าน
2.7 ข้อคิดนำชีวิต นำเสนอแนวทางการนำข้อคิดจากวรรณคดีไปใช้ในชีวิตจริง
2.8 ศัพทานุกรม อธิบายความหมายคำศัพท์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2.9 ความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจเชื่อมโยงจากวรรณคดี ทำให้ความรู้กว้างไกล
2.10 เว็บไซต์แนะนำ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.11 คัดสรรวรรณกรรมน่าอ่าน แนะนำหนังสือดี มีคุณค่า ที่เยาวชนควรอ่าน เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
2.12 มีคำถามกระตุ้นความคิดและกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลาย
3. เชื่อมโยงการเรียนรู้วรรณคดีกับชีวิตจริง โดยสอดแทรกอาชีพน่ารู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. มีจุดประกายโครงงานที่นักเรียนสามารถจัดทำได้จริง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

EDIT