หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ ป.6

56.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ ป.6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยพื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ภาพวาดเหมือนจริงงานปั้นแสนสนุก และรอบรู้เรื่องงานศิลป์ในชีวิกับวัฒนธรรมไทย ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนทัศนศิลป์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามมตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ซึ่งช่วยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ สังคมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ และเห็นคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT