หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ป.4 อจท.

58.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ป.4 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ส่งเสริมทักษะกระบวนการปฏิบัติตามธรรมชาติวิชา เนื้อหาทันสมัย เน้นการคิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT