หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 อจท.

74.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การป้องกันโรค และความปลอดภัยในชีวิต มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี เอื้อต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการปฏิบัติกิจกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT