หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ป.4 อจท.

52.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ป.4 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ’51 ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยแบ่งเป็นบทย่อย แก่นความรู้ความเข้าใจติดตัวผู้เรียน เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรฯ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้รวบยอดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาสาระเกี่ยวกับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ในสมัยสุโขทัย ผู้เรียนจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุค ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเรื่องการปกครองในยุคสมัยนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT