หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

68.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ปรับปรุง) เน้นการเรียนรู้ และปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและผลสำเร็จของงาน มีความสามารถในการจัดการในบ้าน อาหารและโภชนาการ และการเพาะปลูก รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT