หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม2

54.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.2 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศ มลพิษทางอากาศ การเกิดลม การเปลี่ยนแปลงของพลัง พลังงานไฟฟ้า ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์บนโลก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT