หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม1

54.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เล่ม1 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรีียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 ล.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ วัฏจักรของสัตว์ การประกอบวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงแม่เหล็ก โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT