หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

58.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.3 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่งและอาญา การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ภูมิปัญญาไททยและวัฒนธรรมสากล แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ บทบัญํติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่าง ๆ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT