หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

48.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT