หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

68.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.1

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของพระพุทธสาสนามาขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT