หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

139.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.1

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมฯ ระดับชั้น ม.1ฉบับอนุญาต (อญ.) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ’60) ประกอบไปด้วยสาระความรู้ 3 สาระ ได้แก่ หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยจะให้องค์ความรู้ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ ในส่วนของสาระภูมิศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายหน่วยจะแทรกคำถามประจำหน่วย และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้เลือกนำไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT