หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับใบประกันฯ)

112.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับใบประกันฯ)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับใบประกันฯ)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เสาวนีย์ ประทีปทอง, อาจารย์ภิญโญ ใจดำรงค์, อาจารย์สุวัฏ สอนจันทร์, อาจารย์เกษร สุนทรเสรี
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า  :  240  หน้า
ราคา  :   112 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การดูแลรักษา ทำความสะอาด
จัดตกแต่งบ้าน และโรงเรียน การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลง
เสื้อผ้า การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในบ้านและโรงเรียน การดำเนินการทางธุรกิจ การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์
2. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหา
ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน
ด้วยความเสียสละและปลอดภัย ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม อย่างรู้คุณค่า รวมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

EDIT