หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับ อญ.)

50.00 บาท

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับ อญ.)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับ อญ.)
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ ขมวัฒนา และนาวาอากาศตรีหญิงวีร์สุดา บุนนาค
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา : 50 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุตัวชี้วัดตรงกับหน่วยการเรียนรู้
มีคณะผู้เขียน ผู้ตรวจและบรรณาธิการที่เชี่ยวชาญโดยตรง
2. แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย ใบนำหน้าหน่วยที่มีแผนผังสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระสำคัญ เพื่อให้ทราบเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้นั้น และสรุปสาระของเนื้อหาเป็นสาระสำคัญ
3. เนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีภาพประกอบ 4 สี สวยงาม มีเนื้อหาที่ทันสมัย อ่านง่ายสบายตา มีการจัดเนื้อหาเป็นแผนภาพเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้น
4. ก่อนเข้าสู่เนื้อหาจะมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อถามประสบการณ์เดิมและความคิดต่าง ๆ ของผู้เรียน
5. มีเนื้อหาที่ทันสมัย ใช้สำนวนภาษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาการ
6. เนื้อหาในแต่ละหน่วยสอดแทรกคำศัพท์สำคัญ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน พร้อมคำอ่านและความหมาย มีจุดประกายความรู้ เป็นคำถามเพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว มีคำถามท้าทายเป็นคำถามให้ผู้เรียนฝึกคิด
7. จุดประกายโครงงาน เป็นหัวข้อที่เป็นแนวทางในการทำโครงงานให้กับผู้เรียน
8. สอดแทรกเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน อาชีพน่ารู้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9. มีความรู้เพิ่มเติม และหัวข้อสรุปเรื่องที่เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
10. มีกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่าน เป็นคำศัพท์ภาษาไทย พร้อมคำอ่านและความหมาย
11. มีเว็บไซต์แนะนำ กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดฝึกกระบวนการคิดของผู้เรียน

EDIT