หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2

74.00 บาท

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.2

ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.2 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียบเรียงขึ้นใหม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 ความสำคัญของศาสนา พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง ชาดก หลักธรรมที่สำคัญ พุทธศาสนสุภาษิต หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี การบริหารจิตรวมถึงการเจริญปัญญา และศาสนสัมพันธ์ เนื้อหาสาระว่าด้วยประวัติความเป็นมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT