หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชา ภาษาไทย ป.6 พว.

64.00 บาท

หนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา

1. ตรงและครบถ้วนตามเนื้อหา สามารถประเมินผลตัวชี้วัดได้ชัดเจน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน หลักภาษา
และการใช้ภาษาไทย และหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีเกร็ดความรู้สั้นๆ ง่ายๆ ให้อ่านทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
3. แสดงตัวชี้วัดของแบบฝึกหัดทุกข้อให้เห็นชัดเจน
4. มีคำศัพท์พื้นฐานให้ฝึกอ่านเพิ่มจากหนังสือเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
5. สอดแทรกเกมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
6. ใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะทางภาษาที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนอ่าน เขียน และเรียนรู้ความหมายของคำทีละ หลักเกณฑ์
ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วและมีพื้นฐานทางภาษาที่ดี
7. มีกิจกรรมให้สรุปความเข้าใจเมื่อจบกระบวนการเรียนรู้
8. มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดท้ายหน่วยทุกหน่วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT