หนังสือเรียน แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เล่ม2

40.00 บาท

หนังสือเรียน แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เล่ม2 (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เล่ม 1 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับบทเรียนในหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ในแต่ละหน่วยประกอบไปด้วย แผนผังสรุปความรู้ และกิจกรรมฝึกทักษะในแต่ละบท พร้อมกิจกรรมท้าทายความคิดขั้นสูง มีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานและข้อสอบทบทวนท้ายหน่วย แบบฝึกหัดสอดคล้องกับหนังสือเรียนทุกหัวข้อ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT