หนังสือเรียนรายวิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) ป.6 พว.

98.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เนื้อหาทันสมัย พร้อมภาพประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อใช้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. สอดแทรกกิจกรรม สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. มีจุดประกายความคิด นำเสนอเป็นภาพพร้อมคำถามกระตุ้นกระบวนการคิดของผู้เรียน
8. มีจุดประกายความรู้ เป็นคำถาม-ตอบสอดแทรกความรู้ต่างๆในเรื่องที่เรียน
9. ความรู้เพิ่มเติมสอดแทรกความรู้ต่างๆในบทเรียน
10. กิจกรรมพัฒนาการอ่าน ให้ผู้เรียนอ่านคำยาก ให้รู้ความหมายในเนื้อหา
11. มีจุดประกายโครงงานเป็นแนวทางให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT