หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 พว.

85.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา การแยกสารผสม ไฟฟ้า ปรากฏการณ์ของโลก เทคโนโลยีอวกาศ
หินในท้องถิ่น และลม ภัยธรรมชาติ และปรากฏการณ์เรือนกระจก และมีกระบวนการสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการเสริมสร้างการสืบสอบ การทำโครงงานและสะเต็ม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนังสือเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับเนื้อหาที่เน้นองค์ความรู้ (body of knowledge)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT