หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา 1 เล่ม 1

98.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1  ฉบับ อญ.

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

  • ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1  ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  • ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
  • สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
  • ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
  • จำนวนหน้า : 224 หน้า

จุดเด่น/เนื้อหา

  • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 นี้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ มีความสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหา ความคิดรวบยอด ตัวอย่าง เกร็ดความรู้ และแบบฝึกหัด ที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย เพื่อที่จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล การแก้ปัญหาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป
EDIT