หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 (พว.)

106.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับ อญ. (หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์

2. การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหนังสือเรียนเล่มนี้ มีลักษณะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เน้นการพัฒนาความคิดรวบยอด โดยใช้การปฏิบัติและการใช้รูปภาพเชื่อมโยงไปสู่การใช้สัญลักษณ์

3. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา

4. ท้ายหน่วยมีเสริมทักษะ และมีการทบทวนเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ท้ายเล่มมีการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียน เกิดความคล่องแคล่วแม่นยำ นอกจากนี้ครูยังสามารถฝึกทักษะเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนได้ โดยการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดซึ่งได้จัดทำไว้ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT