หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 พว.

75.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย พิมพ์สี่สีสวยงาม พร้อมภาพประกอบการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
4. ความรู้เพิ่มเติมสอดแทรกความรู้ต่างๆในบทเรียน
5. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อใช้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
6. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดท้ายหน่วย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT