หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา ป.3 พว.

42.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีผังสาระการเรียนรู้ และสาระสำคัญ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา เพื่อให้เห็นหัวข้อที่เรียนเป็นภาพรวม และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
2. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีความทันสมัย ภาพประกอบ 4 สีสวยงาม
3. คำศัพท์ที่อ่านยากจะมีคำอ่านวงเล็บอยู่ท้ายคำศัพท์เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง
4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปจัดเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติในชั้นเรียนได้เป็นลำดับขั้นตอน
5. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด ที่ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
6. มีสนุกกับคำศัพท์เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
7. มีความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
8. มีเว็บไซต์แนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
9. มีอาชีพน่ารู้สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสังคม
10. มีปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT