หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.3 พว.

72.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การค้นหาข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สอนและผู้เรียนหนังสือเล่มนี้ จึงนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย มีกิจกรรมและคำถามพัฒนาการคิด
ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3. ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT