หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวรรณคดีและวรรณกรรม ป.3 พว.

66.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. มีวรรณคดีและบทอาขยานครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะนำวรรณคดีมาผูกโยงเป็นเรื่องราวในชีวิตจริง ทำให้บทอ่านน่าสนใจและสามารถปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
3. นำเสนอวรรณคดีในรูปแบบการ์ตูนที่น่าอ่าน มีภาพประกอบสวยงาม
4. มีคำศัพท์น่ารู้ท้ายวรรณคดีทุกเรื่อง
5. มีความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์เพื่อขยายความรู้ของผู้เรียนให้กว้างไกล
6. สอดแทรกความรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นอกห้องเรียน ด้วยหัวข้อ อาชีพน่ารู้ ปลอดภัยไว้ก่อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเว็บไซต์แนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT