หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานSmart English Student’s Book ป.2 พว.

125.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานSmart English Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
รายละเอียดสินค้า
จุดเด่น/เนื้อหา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ออกแบบเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ แต่ละหน่วยการเรียนรู้จะมีการสอดแทรกเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งเหมาะกับเด็กไทย เพราะมีความเข้าใจง่าย ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้น มีการสอดแทรกคำศัพท์ (Vocabulary) และไวยากรณ์ (Grammar) อย่างง่ายเพื่อให้เด็กไทยเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT