หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 พว.

73.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา

1. เนื้อหาตรงตัวชี้วัดถูกต้องตามหลักวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความทันสมัย
2. การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน
3. การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้เข้าใจง่าย
4. มีภาพประกอบสวยงาม สี่สีทั้งเล่ม เพื่อกระตุ้นความสนใจอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน
5. ใช้แผนภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาโดยง่าย
6. มีการสรุปเนื้อหาหลังจากจบการเรียนรู้
7. มีเว็บไซต์แนะนำเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
8. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
9. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
10. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน ที่ช่วยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
11. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
12. มีกิจกรรมพัฒนาการอ่าน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13. มีหัวข้อสนุกกับคำศัพท์ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT