หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ป.2 พว.

39.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัด มีภาพประกอบ 4 สีสวยงาม มีผังสาระการเรียนรู้และสาระสำคัญที่สรุปเนื้อหาในบทเรียน
2. มีความรู้เพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
3. มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. มีเว็บไซต์แนะนำเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
5. มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
6. มีคำถามพัฒนากระบวนการคิด เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และใช้เหตุผลในการตอบคำถาม
7. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดกำหนด
8. มีจุดประกายความรู้ ซึ่งเป็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน
9. มีสนุกกับคำศัพท์ซึ่งบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10. มีอาชีพน่ารู้สอดแทรกเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT