หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ป.1 พว.

42.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา

1. จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับทักษะอาชีพในการทำงานที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) อย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจำวัน ให้เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย มีข้อมูลของสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวประเภทบุคคล สถานที่และสื่อต่าง ๆ
3. สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT