หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 พว.

60.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
1. เนื้อหาการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การจัดแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสมและชัดเจน
3. การใช้ภาษาถูกต้อง และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนอ่านได้เข้าใจง่าย
4. มีภาพประกอบเนื้อหาและคำบรรยายใต้ภาพที่ชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี มากยิ่งขึ้นและกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน
5. การจัดแบ่งหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และการจัดเรียงลำดับ เนื้อหามีความชัดเจน
6. มีหัวข้ออาชีพน่ารู้เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
7. มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศด้วยการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านและความหมายสอดแทรกจากเรื่องที่เรียน
8. มีหัวข้อปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
9. มีเว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ศึกษาได้เพิ่มเติม
10. มีหัวข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน
11. มีกิจกรรมพัฒนาการอ่านซึ่งบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. มีกิจกรรมการเรียนรู้และคำถามพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนได้ทำเพื่อตรวจสอบความรู้หลังเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT