หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับ อญ.

60.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด    

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ฉบับ อญ.
(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ประสพ อ่อนดี และอาจารย์วิโรจน์ เลขานุภานนท์
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ราคา : 60 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา 
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการทำโครงงาน
ซึ่งเป็นการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ทรัพยากรมาพัฒนา
เป็นชิ้นงาน วิธีการ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้
ในการทำโครงงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ทั้งการกำหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขต
ของปัญหา การออกแบบและวางแผนการทำโครงงาน การดำเนินงานและสรุปผล ตลอดจนการนำเสนอ
และเผยแพร่ผลงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาและกระตุ้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

EDIT