หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับ อญ.

42.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด  
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ฉบับ อญ.
(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ลัทธพล  ด่านสกุล และอาจารย์วันวิสา ด่านสกุล
สำนักพิมพ์ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : B5 (18.2 x 25.5 ซม.)
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ราคา : 42 บาท

จุดเด่น/เนื้อหา
1. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้
ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ในชีวิตจริง
อีกทั้งรู้จักเก็บรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับประมวลผล การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำข้อมูลให้เป็นภาพ
การเลือกใช้แหล่งข้อมูลและการศึกษากรณีตัวอย่างอย่างสร้างสรรค์
2. เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงโดยสอดแทรกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษาควบคู่กับเนื้อหา
นอกจากนี้ยังแฝงความรู้และแนวทางในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
อีกทั้งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรมที่ผู้เรียนคิดค้นขึ้นได้ในอนาคต
เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและใช้นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม

EDIT