หนังสือชุดกิจกรรมฯคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม2 พว.

92.00 บาท

หนังสือชุดกิจกรรมฯคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา
จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต
การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา
การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT