หนังสือชุดกิจกรรมฯคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 พว.

84.00 บาท

หนังสือชุดกิจกรรมฯ คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ.

(หลักสูตรฯ 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่น/เนื้อหา 
1. หนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้สาระที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
ให้มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ได้แก่ จำนวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต  สถิติและความน่าจะเป็น
รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหาการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
2. มีแบบทดสอบ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจซึ่งนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมได้
และมีท้าทาย เพื่อกระตุ้นและปลุกเร้าการใช้ความคิดทางคณิตศาสตร์ และยังมีแบบทดสอบเป็นระยะ
เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเรื่องที่เรียนมาแล้ว และได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT