หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

85.00 บาท

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

หลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สำหรับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 สื่อฝึกทักษะกระบวนการในชั้นเรียน ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย สื่อเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความหมาย คุณค่า และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้สืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจหรือศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย วิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ ช่วยให้เข้าใจประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
EDIT